Villkor

Köp och leveransvillkor

Användarvillkor avseende Vulkanisterna AB / Calidris Förlag (www.calidrisforlag.se)

Dessa allmänna villkor är en överenskommelse mellan dig (”Författaren”) och Vulkanisterna AB  (”Calidris”) om publicering via www.calidrisforlag.se / Vulkanisterna AB. Genom att godkänna bokproduktion genom någon av nämnda sajter och Vulkanisterna accepterar du dessa Allmänna Villkor.

Allmänt om Calidris

www.calidrisforlag.se ägs och drivs av Vulkanisterna AB, org nr 556733-9063 med adress Box: 45023, 104 30 Stockholm, e-post: [email protected], registreringsnummer för mervärdeskatt SE 556733906301.

Publicering av verk

När du som Författare för över ditt Verk till Calidris behåller du upphovsrätten till verket, d.v.s. du äger fortfarande ditt material. Calidris ges en icke-exklusiv rätt att framställa exemplar av verket samt att sprida, kopiera, marknadsföra och sälja ditt verk. Du ger också Calidris rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket.

Calidris äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar.

Calidris garanterar inte i något fall att publicering av verket på kommer att leda till försäljning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Ansvar för verk

Calidris ansvarar inte för de verk som laddas upp eller publiceras. När du laddar upp och överför ditt verk till Calidris är du (juridiskt) ansvarig för verket och dess innehåll och garanterar nedan punkter:

 1. du äger rätt att ingå detta avtal,
 2. alla delar av Verket ägs av dig alternativt gemensamt med annan person som givit dig tillstånd och fullmakt att publicera Verket via Calidris enligt dessa Allmänna Villkor,
 3. Verket inte gör intrång i annans upphovsrätt, varumärke eller företagshemligheter eller annan rättighet,
 4. Verket inte gör intrång i någons privatliv eller kränker annans litterära eller konstnärliga verk,
 5. Verket inte innehåller material som strider mot svensk lag, kan anses stötande eller på annat sätt strider mot god sed, utgör otillbörlig marknadsföring, uppvigling, hets mot folkgrupp, diskriminering, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning eller förtal,
 6. Verket inte innehåller virus, filer eller mjukvara som kan förstöra datasystemprogram,
 7. Verket inte utgör reklam eller marknadsföring för kommersiell verksamhet,
 8. Verket inte innehåller felaktiga påståenden eller information som kan medföra skada för en användare som följer recept, instruktioner eller manualer i ditt Verk.

Calidris är inte skyldigt att arkivera Verk eller att ha teknisk back-up för Verk.

Calidris ansvarar inte för om material som överförs till www.calidrisforlag.se eller Vulkanisterna AB blir skadat, försvinner eller förstörs.

Författaren ska hålla Calidris skadeslöst från samtliga anspråk från tredje part avseende det som anges ovan. Ansvaret omfattar samtliga anspråk inklusive skadestånd, ersättning för kostnader mm.

Om Användaren

Användaren ansvarar för att angiven information såsom kontaktuppgifter, bankkontouppgifter etc. är korrekta och löpande hålls uppdaterade. Det är i alla lägen användarens ansvar att ange korrekt momssats vid fakturering. Användare som är företag måste inneha giltig F-skattsedel samt, om företaget är registrerat för moms, ett giltigt svenskt momsregistreringsnummer. Användare som är privatpersoner ansvarar själva för att betala sedvanlig inkomstskatt och egenavgifter. Användare som saknar F-skattsedel uppmanas nyttja faktureringsbolag med svenskt momsregistreringsnummer. I det fall Calidris fakturerar Användaren tillämpas svensk moms. Användaren ansvarar vidare för all aktivitet som registreras på kontot under inloggning med användarens uppgifter.

Exemplar i marknadsföringssyfte

Calidris har rätt till 75 st exemplar ur upplagan att skicka till media, bloggare eller andra mottagare, liksom friex eller visningsexemplar till butiker/återförsäljare, visningsex till befintliga eller potentiella kunder/samarbetspartners med mera. För dessa 10 exemplar utgår ingen ersättning till författaren. Förlaget har ej skyldighet att redovisa till vem eller till vilka ändamål dessa exemplar skickats/använts.

Prissättning och ersättning till Calidris mm

Återförsäljare av ditt verk, som t.ex. Bokus och Adlibris har rätt att själva bestämma vilket pris det tar i konsumentledet. Det är lag om fri prissättning i Sverige. Calidris kan inte tvinga en återförsäljare att ta ett bestämt konsumentpris.

De allra flesta återförsäljare kräver rabatter för att köpa in en bok, rabatten dras av från förlagspriset (f-priset). Ersättningen till Författaren räknas efter rabatt med en schablon på 15%, förutom vid försäljning via reakanaler som t.ex. Bookoutlet.se, bokklubbar, bokrea m.fl. förekommande tillfällen där återförsäljarna kräver en högre rabattsats. Rabatten är ingenting Calidris och/eller författaren kan påverka.

Calidris tar 29 kr per distribuerad bok i distributionsavgift oavsett säljkanal. Vid försäljning via Calidris egen butik tillkommer även en hanteringsavgift på 15%.  Hanteringsavgiften täcker bland annat emballage, hanteringskostnader vid utskick och dylika kostnader. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Författaren ger Calidris rätten att bestämma priset i Calidris butik liksom F-priset utan att inhämta Författarens godkännande. Calidris äger rätten att när som helst uppdatera dessa priser utan att informera Författaren. Calidris äger rätt att lämna rabatt till etablerade bokklubbar utan att i förväg samordna detta med författaren. I dessa fall baseras försäljningsersättningen på det rabatterade priset som utgångspris (det rabatterade priset ersätter F-priset när det kommer till beräknandet av ersättning).

Vid leverans till slutkund, butik eller annan tredje part där leveransen av någon anledning ej kommit fram eller har blivit skadad under transport eller liknande, och där vi behöver sända en ersättningsbok, utgår ingen royalty eller annan ersättning till författaren för ersättningsboken vi skickar.

Ebok: Calidris behåller 29 kr per såld bok från den nettoersättning Axiell Media/Elib lämnar Calidris. Vi biblioteksutlåning erhåller författaren 60% av den nettoersättning Axiell Media/ Elib lämnar.

Streaming och prenumerationstjänster (exempelvis Storytel, Mofibo, Bookmate, Nexstory): Calidris behåller 20% av den nettoersättning Calidris erhåller från distributören, Författaren får 80%.

Skulle Bibliotek eller Axiell Media/Elib bedöma att utlåningsfrekvensen eller strömmningsfrekvensen manipulerats genom att författaren själv eller genom att lämna uppdrag till andra, att låna och strömma författarens böcker, utgår ingen ersättning. Författaren skall också hålla Biblioteken,  Axiell Media / Elib och Vulkanisterna AB skadelösa.

Vid avräkning av försäljningsersättning dras även en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman. Denna summa dras utöver den ovan avtalade distributions- och hanteringsavgiften. Denna avgift tillämpas även vid utgivning print on demand.

Lagerhållning och distribution

Om Författaren vill kan Calidris och Författaren komma överens om att ett antal böcker ur aktuell volym lagerhålls av Calidris. Detta är kostnadsfritt upp till ett år. Givet att beställningar kommer Calidris tillhanda via Bokinfo, BTJ, bokhandel så packar och postar Calidris boken till beställaren. Beställaren av boken ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Calidris som krävs för att utföra leverans och fakturering. Calidris tar 29 kr per såld bok i distributionsavgift. Denna kostnad dras av mot Författarens försäljningsersättning. Utöver distributions- och hanteringsavgift drar Calidris även av en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman.

Önskar Författaren att Calidris ska distribuera/lagerhålla boken måste även trycket beställas via Calidris, Calidris erbjuder ej lagerhållning/distribution av böcker tryckta via andra kanaler.

Om Författaren önskar ta hem exemplar från lagret har Calidris rätt att ta ut en avgift för frakten samt en hanteringsavgift.

Ett år efter publicering har Calidris rätt att avpublicera boken och returnera lagret till författaren (författaren betalar frakten), alternativt kan författaren betala för fortsatt lagerhållning av boken. Om författaren ej besvarat Calidris förfrågan om adress för retur av lagret har Calidris rätt att efter 14 dagar fakturera för fortsatt lagerhållning av boken i ett års tid. Lagerhållning mot betalning förlängs därefter automatiskt varje år. Författaren ska säga upp tjänsten senast inom 10 dagar från mottagandet av fakturan.

I de fall då Författaren ej har fullgjort sina finansiella åtaganden gentemot Calidris och har en skuld till förlaget äger förlaget rätt att destruera eventuell upplaga lagerhållen hos Calidris.

Viss differens – generellt upp till ca 3% – av faktiskt antal böcker i lager och redovisat antal böcker kan uppstå på grund av inkurans. En dylik inkurans är att anse som fullt normal och är ej grund för ersättningsanspråk eller dylikt gentemot Vulkanisterna AB.

Redovisning av försäljningsersättning

Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker på anmodan, tidigast ett år efter att boken publicerats. Med redovisningen som grund fakturerar författaren Calidris. Försäljningsersättning betalas endast ut under något av Calidris två betalningstillfällen per år: maj och november månad. Ersättningen betalas ut inklusive moms men bara om den intjänade vinsten överstiger 1.000 kronor för den aktuella perioden. Om den totala vinsten från försäljning av ditt/dina Verk understiger 1000 kronor per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas. Med försäljningsersättning avses F-pris minskat med rabatter (15%) minus 29 SEK förutom vid försäljning via reakanaler som t.ex. Bookoutlet.se, bokklubbar, bokrea m.fl. förekommande tillfällen där återförsäljarna kräver en högre rabattsats. Rabatten är ingenting Calidrisoch/eller författaren kan påverka. I de fall då återförsäljare ej har avtal om kostnadsfri mottagarfrakt inom Sveriges gränser (vanligtvis gäller detta enstaka mindre handlare och/eller reakanaler) behåller Calidris rätten att dra av ytterligare 35 kronor per sålt exemplar i dessa kanaler som en schablonkostnad för att täcka Calidris kostnader för frakt av boken till återförsäljare.

Calidris tar 29 kr per distribuerad bok i distributionsavgift oavsett säljkanal. Vid försäljning via Calidris egen butik tillkommer även en hanteringsavgift på 15%.  Hanteringsavgiften täcker bland annat emballage, hanteringskostnader vid utskick och dylika kostnader. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Vid Print on Demand är ersättningen 20 kr per bok, om inte annat överenskommits.

Utbetalning sker till ditt bankkonto eller bank-giro mot faktura utställd på 30 dagar med försäljningsrapport som underlag. Calidris betalar inte ut ersättningen på annat sätt. Calidris ansvarar inte för om utbetalningar uteblir på grund av att Författaren angivit felaktigt kontonummer. Om den utbetalningsbara summan utgår till minst 10.000 kr kräver vi F-skattesedel innan vi betalar ut ersättningen.  Författaren ska hålla Calidris skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärsskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning.

Innan utbetalning av försäljningsersättning drar Calidris även av en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman.

Försäljningsersättning utgår inte på verk som författaren till verket köpt till sig själv till produktions- eller rabatterat pris.

Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat ersättning till Calidris för beställd vara och eller tjänst. Om författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden mot Calidris är alla intäkter från författarens bokförsäljning att betrakta som Calidris inkomst. Detta gäller även för verk som författaren säljer via egna kanaler.

Skatt och sociala avgifter

Tänk på att du själv ansvarar för betalning av skatt och sociala avgifter. Här finns viss information om hur du ska göra detta: Skatteverket – Kulturarbetare med egen verksamhet

Samt, Skatteverket: hobbyverksamhet

Leveranstid

Eftersom varje bokprojekt är unikt och individuellt lämnar vi inte en generell leveranstid. En ungefärlig tidsram för din bokutgivning tas fram i samråd med din förläggare. Slutgiltig leveranstid kan bestämmas först i samband med att boken går till sluttryck. Vid t.ex. bokrelease och dylikt måste du stämma av leveransstatus innan du bokar ett datum. (Vi rekommenderar starkt att du inte bokar release innan du fått leverans).

Lämnar Författaren inte fullständigt eller skadat material gäller inte Calidris åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur senare än överenskommet gäller inte Calidris åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur på annat vis än på överenskommet vis gäller inte Calidris åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in material senare än överenskommet gäller inte Calidris åtaganden om leveranstid. Om Författaren har önskemål om korrektur efter att slutkorrektur redan lämnats till Calidris gäller inte Calidris åtagande om leveranstid.

Leverans av provtryck (i de fall fysiskt provtryck görs) sker som standard med post (rekommenderat brev). Önskar kund snabbare leverans kan vi erbjuda expressfrakt mot extra kostnad, kontakta i så fall din förläggare. Leverans av sluttryck sker med av tryckeri/lager/logistikpartner valt leveranssätt och tar som standard 2-6 vardagar beroende på var i landet böckerna ska, antal böcker med mera. Önskas expressfrakt kan detta erhållas mot extra kostnad, kontakta din förläggare om exakta villkor.

Om inget annat specifikt avtalats innan beställing är det fraktpris vi lämnar (fraktpris som faktureras vid beställning av alla våra bokpaket och tjänster) avseende totalsumman för frakt och inkluderar en frakt av valfritt antal böcker från tryckeri till Calidris lager och/eller ett uttag i samband med trycktillfället av valfritt antal böcker till av kund angiven leveransadress inom Sverige. Väljer kunden att ej utnyttja möljligheten till detta uttag i samband med trycktillfället tillkommer frakt vid uttag. Alla följande uttag har Calidris rätt att debitera frakt- och hanteringsavgift för.

Om delar av en försändelse blivit skadad under transporten/skadad på grund av felaktig hantering av transportbolag, och reklamation upprättats och accepterats av transportbolaget, förbehåller sig Calidris rätten att kompensera kunden antingen genom att återbetala kostnaden för de skadade böckerna till kund eller genom att trycka upp nya exemplar till kunden. Genom att godkänna detta avtal samtycker parterna om att Calidris har ensamrätt att besluta huruvida kompensation utförs i form av finansiell ersättning eller genom tryck av nya böcker.

Rätt till tryckfiler

Författaren har rätt till tryckfiler efter att full betalning erlagts till Calidris och ett år efter att boken är publicerad. Avbryts samarbetet återsänder Calidris manus och filer i det skick de överlämnades till Calidris.

Returrätt

Förlaget kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation. Eftersom du i förväg kan granska din layout och kontrollera att kvalitetsaspekter som upplösning, skärpa, text- och bildkvalitet m.m. uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Förlaget har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot boken kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell retur. Provtryck sker normalt i sk digitaltryckteknik (om inte särskild överenskommelse om repro eller offsetprov tagits), detta gör att provboken inte exakt efterliknar en bok som trycks i offset samt sluttryck i digitaltryck. Detta gäller särskilt färgåtergivning. Det går inte att reklamera en leverans baserad på att en provbok producerad i digitaltryck inte exakt efterliknar slutleveransen producerad i offset-tryck eller digitaltryck. Nyansskillnader kan förekomma även mellan olika digitaltryckta upplagor och detta är ej grund till reklamation. I vissa fall kan tryckeriet på egen hand lägga till blanka sidor i slutet eller början av boken, och/eller lägga till för- och eftersättsblad, ifall tryckeriet anser detta berättigat av trycktekniska skäl. Detta kan aldrig vara till grund för en reklamation såvida inte det specifikt avtalats om något annat innan boken gått till tryck.

I de fall Författaren beställt ett paket eller en tjänst men avbryter samarbetet i förtid äger Calidris rätt att fakturera fullt belopp för alla delar av paketet som utförts ditintills. I de fall då Författaren redan betalat för paketet (oavsett om Författaren betalat hela beloppet eller en delsumma) är Calidris ej återbetalningsskyldigt för de delar av paketet som redan genomförts.

Om böcker trycks på beställning (print on demand) kan variation förekomma från ett trycktillfälle till ett annat, speciellt rörande färgåtergivning och beskärning. En sådan variation ligger ej till grund för reklamation, detta i enlighet med distansavtalslagen (ångerrätt av måttanpassade produkter). Har böckerna du fått grova produktionstekniska/trycktekniska brister ska detta reklameras till Calidris inom sju dagar från mottagande av varorna. Har skadorna uppstått i transporten ska detta genast reklameras till leverantören av varorna, direkt vid mottagande av skadat kolli/skadad försändelse. Reklamation är ej möjlig om du har accepterat leveransen av ett skadat kolli/en skadad försändelse.

Avstängning

Calidris äger rätt att när som helst stänga av författare och eller avlägsna/radera Verk från Författare som inte följer dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt uppträder på ett sätt som Calidris anser olämpligt. Calidris äger avlägsna/radera Verk som innehåller något som Calidris uppfattar som stötande eller besvärande. Författaren får inte manipulera utlåningsfrekvensen, streamingfrekvensen eller försäljningen av sitt verk, genom egen aktivitet eller genom att lämna uppdrag till tredje part.

Avbrott på www.calidrisforlag.se samt Vulkanisterna AB

Vid tekniskt underhåll och uppdatering av www.calidrisforlag.se är www.calidrisforlag.se inte tillgängligt, detsamma gäller övriga hemsidor tillhörande Vulkanisterna AB.

Calidris ansvarar inte i något fall för fel, avbrott eller driftstörningar på www.calidrisforlag.se samt övriga hemsidor tillhörande Vulkanisterna AB.

Ändring av villkor

Calidris förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor och innehållet på www.calidrisforlag.se samt övriga hemsidor tillhörande Vulkanisterna AB.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor och betalningstid skiljer sig från olika tjänster och bokpaket, generellt gäller det som är angivet i dessa försäljningsvillkor. Eventuella avsteg från villkoren ska innan beställning överenskommas med kundtjänst eller din kontakt hos Calidris. Villkoren framgår också på din faktura. Calidris skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits.

Om inget annat avtalats gäller följande betalningsvillkor:
50% av beloppet – vid projektstart (10 dagar från beställning)
50% av beloppet – 60 dagar från beställning
Tryck av böcker – ska vara fullt betalt senast 10 dagar från datumet då boken skickats till tryck

Observera att Calidris tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso.

Calidris tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt).

Calidris har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Grundpaket – Calidris

Följande ingår när du ger ut en bok hos Calidris:

 • Personlig Förläggare
 • Lektörstjänst
 • Redaktörshjälp
 • Språklig korrektur
 • Formgivning av omslag
 • Sättning av inlaga
 • 3 vändor gällande granskning av layouten
 • Konkurrenskraftigt pris i bokhandeln
 • Marknadsföringspaketet exklusive annonskostnad
 • Omslagsdesign och sättning av inlaga (5 timmar inkl. 3 korr)
 • En tryck-pdf eller provbok ingår kostnadsfritt
 • Du får välja papperstyp, format och utförande på boken
 • Försäljning och distribution (om du så önskar)
 • Kostnadsfri fysisk och digital lagring
 • Gratis e-bok
 • Marknadsföring i Calidris butik
 • Gratis digital lagring av din titel, inga dolda avgifter
 • Mottagande av Pdf och wordfil
 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokinfo
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 • Hantering av pliktexemplar
 • 2 exemplar skickas till BTJ för utlåtande
 • Rabatt på framtida bokbeställningar

Tjänstemoms 25% utgår på alla tjänster, bokmoms 6% på tryck och frakt av böckerna.

Generella betalningsvillkor:
50% av beloppet – vid projektstart (10 dagar från beställning)
50% av beloppet – 60 dagar från beställning
Tryck av böcker – ska vara fullt betalt senast 10 dagar från datumet då boken skickats till tryck

Alla priser är exklusive moms och frakt.

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till Lektör.  Ditt manus skickas till Calidris i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

Alla önskemål om ändringar måste meddelas skriftligen per mejl och lämnas av författaren i ett och samma dokument per vända gällande granskning av layouten. Vi godkänner inte justeringar inlämnade på annat sätt (t.ex. muntligen)

Observera att om antalet vändor gällande granskning av layouten överstiger antalet som ingår i paketet kommer, eller om antalet timmar som ingår överstigs, kommer Calidris debitera 590 kr/timme plus moms för projektlednings- samt formgivningstid för allt ytterligare arbete med justeringar/ändringar av filer (inlaga, omslag, skyddsomslag och allt övrigt dylikt arbete). Avbryter kunden samarbetet på grund av detta är kunden fortfarande betalningsskyldig för allt arbete förutom tryck och publicering.

Även om våra formgivare gör sitt bästa för att få korrekta avstavningar i din inlaga kan vissa felaktiga avstavningar uppkomma. Det är ditt ansvar att påpeka eventuella felaktiga avstavningar enligt anvisning om korrektur som du får från din projektledare, precis som med all övrig korrektur som uppkommer efter att du erhållit inlaga/inlageutkast.

Marknadsföringspaketet

Detta ingår i paketet:

 • Pressmeddelande på Mynewsdesk
 • Formgivning av annons (baserad på bokomslagets utseende)
 • Annonskampanj på Facebook
 • Annonsering via Google Adwords

Observera att vi inte kan garantera att ovan nämnda åtgärder leder till att din bok eller du uppmärksammas.

Vi arbetar max 5 timmar med formgivning och analys. Observera att Facebook-annons och Google Adwords (sökordsannonsering) löper så länge de 3000 kr räcker om inte annat överenskommit. Om inte annan överenskommelse föreligger kostar Marknadsföringspaketet 14 900 kr (inklusive 3000 kr för annonskostnad).

Calidris lämnar inte ut kontaktuppgifter till mottagare av marknadsföringsåtgärd. Calidris förbehåller sig rätten att besluta när åtgärderna ska genomföras och i vilken ordning.

Språklig korrektur

Tjänsten språklig korrektur avser ett språkkorrektur där ett manus genomgår en slutgiltig granskning inför utgivning. Här korrigeras slarvfel såsom stavfel, interpunktionsfel och grammatiska fel av enklare natur. Behöver man hjälp med en mer omfattande redigering får man i enskilt avtal komma överens om uppdragets omfattning.

I korrekturet ingår inte sakgranskning som garanterar innehållets riktighet, exempelvis egennamn eller namn på geografiska platser. Det ingår heller inte en strukturbearbetning, dvs brister i form av felaktiga avsnittsmarkeringar (ex. indrag) eller dialogstrukturer.

Om inget annat avtalats garanterar vi endast korrigeringar av ord och formuleringar skrivna på svenska. Calidris garanterar inte att 100% av alla språkfel rättas. Det åligger författaren att kontrollera arbetet. Författaren godkänner arbetet, efter godkännandet kan inte författaren i efterhand kräva rättning eller kompensation för eventuella brister som författaren menar föreligger.

Papper vid offsettryck samt digitaltryck

Vid offsettryck (vanligtvis vid fler än 300 exemplar) samt vid digitaltryck kan tryckeriet i vissa fall av trycktekniska skäl använda ett annat papper än det som användes vid provtrycket/angavs vid offert. I sådana fall ska pappret som tryckeriet väljer ha snarlika egenskaper som det papper som användes vid provtrycket. Ett dylikt byte av papper anses ej som anledning till reklamation förutsatt att boken i övrigt är fackmannamässigt producerad.

BTJ och Pliktexemplar

I de fall Calidris skall leverera Plitkexemplar gör vi det normalt inom tre månader från tryck av boken.

I de fall Calidris ska leverera till BTJ för utlåtande gör vi det normalt inom tre månader från publicering av boken. Det är BTJ som tar beslut om eventuellt utlåtande.

Dataskydd och personuppgifter

Det är högsta prioritet för oss att skydda dina uppgifter. På alla sidor använder vi SSL-säkerhetsstandarden. Dina uppgifter kodas direkt vid överföringen och sparas i kodad form i en skyddad databas.

Vulkanisterna AB ansvarar för att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. (Ofta kallad för GDPR) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan läsa mer på Dataskyddsinspektionenes hemsida

En användare är knuten till ett konto, och eller ett avtal, och viss information krävs på både användar- och kontonivå för att det ska vara möjligt att publicera böcker och fullfölja leverans av ingånget avtal samt för att Vulkanisterna ska kunna leva upp till krav vi har har laglig skyldighet att följa. Vulkanisterna AB förbehåller sig rätten att ändamålsenligt lagra och behandla uppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtagande mot användaren. Vulkanisterna AB lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Metadata associerad till publicerade böcker, så som exempelvis författarnamn, regleras av Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) och räknas därmed ej som personuppgifter. Vulkanisterna AB äger rätt att utifrån bokens innehåll skapa metadata i marknadsföringssyfte samt att exponera metadata mot återförsäljare och i andra sammanhang. Vulkanisterna har rätt att använda försäljningsdata i anonymiserad och aggregerad form.

Användaren har rätt att begära ut samtliga personuppgifter kopplade till användaren som Vulkanisterna hanterar. Användaren hänvisas i första hand till Vulkans Transparency Widget på hemsidan. Där framgår de personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund för behandlingen, aktuella personuppgiftsbiträden och eventuella parter vi delar dina personuppgifter med. Vid första tillfället ska sådan hemställan expedieras utan avgift. Användaren har vidare rätt att utan avgift begära att Vulkanisterna raderar samtliga personuppgifter som Vulkanisterna inte har laglig skyldighet att bevara.

Genom Transparency Widget får du reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det, var de kommer ifrån, vem som är involverad och vad som gör det lagligt för oss att göra det.

https://www.vulkanmedia.se/integritetspolicy

Datarkakor (Cookies)

Calidris hemsida använder så kallade Datakakor. Datakakor möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Detta förutsätter dock ditt godkännande. Vi kan inte garantera att tjänsten fungerar optimalt om du avaktiverar cookies

Vad är datakakor och hur använder vi datakakor?

Calidris hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder Calidris cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:

 • Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.
 • Hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg.
 • Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.
 • Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
 • Anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.
 • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns två typer av cookies och på Calidris webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Nedan har vi listat alla cookies, deras syfte, vilket domän de tillhör och deras livslängd. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Calidris webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics, och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Calidris hemsida.

Klicka på följande länkar för att läsa mer om hur du ändrar inställningarna för cookies:

Inställningar för cookies i Internet Explorer

Inställningar för cookies i Firefox

Inställningar för cookies i Chrome

Inställningar för cookies i Safari

Om du vill stänga av enskilda eller alla funktioner för Google Analytics Display-reklam, ber vi dig följa följande länk: https:/www.google.com/settings/ads.

Du kan motsäga Google Analytics-undersökning och -användning av dina uppgifter när som helst för all framtid. Du finner närmare information under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi hänvisar till motsvarande sekretesspolicy enligt § 8.1 i Google Analytics villkor under http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Vilka kakor, taggar och pixlar använder vi?

Domän Beskrivning
Vulkanmedia.se   Webbplatsfunkionalitet
LinkedIn Direkt marknadsföring
Facebook Direkt marknadsföring
Google Beetendedata/Direkt marknadsföring
Hotjar Beetendedata
Facebook Direkt Marknadsföring

Vad har du att säga till om angående hur vi behandlar dina personuppgifter (dvs. dina rättigheter)?

Rättigheter som vi tror är mest relevanta för dig

Du har rätt att bli informerad angående vissa detaljer om behandlingen av dina uppgifter. Vi tillhandahåller denna information via vår Transparency Widget ovan.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan få dessa uppgifter genom att höra av dig till oss. Vid första tillfället ska sådan hemställan expedieras utan avgift.

Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi behandlar om dig om du ser att de är felaktiga.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som tillåter oss att använda kakor och liknande teknik genom att ändra dina webbläsarinställningar. (Läs mer ovan!)

Rätt att radera dina personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in för;
 • din speciella situation ger dig rätt att göra invändningar mot behandling på grund av berättigat intresse (se mer nedan);
 • behandling av personuppgifterna har varit olaglig; eller
 • det finns en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk lag för oss att radera uppgifterna.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om:

 • de personuppgifter vi har om dig är felaktiga;
 • behandlingen är olaglig och du ber oss att begränsa behandlingen av personuppgifter istället för att radera dem;
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men om vi fortfarande behöver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller
 • du har invänt mot behandlingen och hävdar att den rättsliga grunden för berättigat intresse är ogiltig och inväntar kontroll av detta krav.

Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om:

 • du kan visa att dina intressen, rättigheter och friheter rörande personuppgifter uppväger vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller
 • vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Du har rätt till dataportaibilitet

 • för personuppgifter som du lämnat till oss och
 • om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att ett avtal uppfylls eller att samtycke föreligger.

Vi skickar en kopia av dina uppgifter i ett vanligt och maskinläsbart format till dig eller en person / organisation som du bestämmer.

Hur utövar du dina rättigheter?

Skicka ett e-mail till oss på [email protected] så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa det tillsammans.

Hur kan du kontakta oss?

Den juridiska personen bakom Calidris är Vulkanisterna AB, som också är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur dina uppgifter behandlas. Vårt huvudkontor ligger på Industrigatan 2, 112 46 Stockholm, Sverige.

Om du vill veta mer om vår behandling av uppgifter, vad vi gör för att hålla din uppgifter säkra eller utöva någon av ovanstående rättigheter, skicka ett e-mail till [email protected][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Begränsning av ansvar

Calidris skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Försäljning till F-pris (förlagspris) till bokhandlare

Som en generell regel erbjuder Calidris försäljning till F-pris endast till bokhandlare som beställer via Bokinfo. Är bokhandeln ej ansluten till Bokinfo eller ej önskar beställa via Bokinfo hänvisar vi istället till beställning via vår nätbutik.

Lagval och domstol

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor eller med anknytning Calidris skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kreditupplysning

Calidris förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på sina kunder. Genom att godkänna dessa villkor (t.ex. i samband med beställning) ges Calidris ett uttryckligt godkännande att ta fram en kreditupplysning.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte utlämna information som betraktas som affärshemligheter och information av konfidentiell natur till tredje man utan den andra partens medgivande. Konfidentiell information får bara användas för att fullgöra Avtalets bestämmelser. Författaren har rätta att visa avtalet för sitt juridiska ombud. Detta gäller såväl under avtalstiden som efter. Vid varje överträdelse av denna bestämmelse skall avtalsbrytande part vid anfordran utge ett vite om 10.000 SEK per överträdestillfälle.  Parterna får inte heller uppträda illojalt mot part, meninigsskiljaktigheter skall hållas mellan parterna.

Insänt material

Förlaget tar inget ansvar för av kund inskickat material, varken i fysisk eller digital form och har heller ingen skyldighet att returnera insänt material till kund. I de fall Förlaget ändå på kunds uppmaning returnerar insänt fysiskt material äger Förlaget rätt att fakturera kunden för returportot samt en hanteringsavgift på 100 kr plus moms.

Uppsägning av avtal

Avtalet är giltigt tillsvidare, uppsägningstiden är 90 dagar för författaren/användarens sida. Önskar Författaren avbryta samarbetet skall denne per mejl meddela Calidris detta.  Punkten ovam, Sekretess, gäller även efter att Avtalet upphört att gälla. Titlar kan raderas från tjänsten manuellt. Om du önskar radera dina titlar, avsluta konto, kan vi utföra detta mot en avgift.

Force majeure

Calidris är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska ses arbetskonflikt eller någon annan orsak utanför Calidris kontroll såsom brand, hårt väder, militär mobilisering, uppror anhållan konfiskering, kvarstad, strömavbrott och för fel eller dröjsmål av underleverantör under samma omständigheter.